Afspraken

Regels

SCHOOLREGELS

1. Wanneer je door het hek bent, ben je op school. (Brom)fietsers stappen af en zetten de (brom)fiets op slot, in de stalling. Daarna verlaat je de stalling.

2. Jassen, regenkleding, sjaals en petten moeten in het kluisje en/of garderobe worden opgeborgen. Geld en/ of waardevolle voorwerpen worden ook in het kluisje opgeborgen.

3. We komen netjes en fatsoenlijk gekleed op school. In de les wordt geen pet gedragen.

4. Het Ostrea Lyceum is een rookvrije school.

5. De lift mag alleen gebruikt worden na toestemming van het personeel.

6. We zijn op tijd aanwezig voor aanvang van de lessen. Schoolspullen, waaronder je agenda, heb je elke dag bij je.

7. Bij de lessen lo is school-gymkleding verplicht. Als je de gymkleding vergeet, moet je die huren. Tijdens de gymles is het i.v.m. veiligheid alleen toegestaan om te gymmen zonder hoofddoek of met een sporthoofddoek. De sporthoofddoek mag niet met spelden o.i.d. worden vastgezet. Wanneer je wegens een blessure niet aan de gymles kan deelnemen, moet je een briefje van je ouders overleggen. Je moet nog wel bij de gymles aanwezig zijn.

8. Je komt alleen bij de gymzalen wanneer je daar les hebt.

9. Tijdens tussenuren en pauzes zijn de leerlingen niet aanwezig in gangen die aan leslokalen grenzen. Er is de mogelijkheid om naar de aula, mediatheek of het plein te gaan.

10. Tijdens de schooltijden mogen de leerlingen van klas 1 en 2 het schoolterrein niet zonder toestemming van een schoolmedewerker verlaten.

11. Toiletgebruik vindt, in principe, tijdens de pauzes plaats.

12. Eten en drinken mag alleen op de daarvoor bestemde plaatsen.

13. Geldinzamelingen onder leerlingen mogen alleen plaatsvinden met toestemming van de rector. Leerlingen mogen alleen met goedvinden van de rector naar buiten optreden als vertegenwoordiger van het Ostrea Lyceum.

14. Je respecteert andere personen. Dit betekent onder andere dat je alleen andere personen filmt en/of fotografeert als betrokkene(n) en/of je afdelingsleider daar toestemming voor gegeven heeft.

15. De school neemt geen verantwoording voor persoonlijke eigendommen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen.

16. Op school zijn niet toegestaan:

a. Bezit of gebruik van alcohol en drugs.
b. Steek- of vuurwapens.
c. Laserpennen of andere gevaarlijke voorwerpen.
d. Vuurwerk.
e. Kaarten of andere kansspelen om geld.

Vanwege de veiligheid van leerlingen en medewerkers is de school bij wet gerechtigd om kluisjes en/of schooltassen te openen, zelfs als dit onaangekondigd gebeurt. Het betreffende kluisje/schooltas dient bij voorkeur in aanwezigheid van de leerling geopend te worden en hierbij zal een daartoe gemandateerd persoon van de school aanwezig zijn. Op verzoek van de school kan de politie aanwezig zijn bij het openen van schooltassen en/of kluisjes wanneer er een vermoeden bestaat van wapenbezit of handel in drugs.

17. De mobiele beeld- en geluidsdrager is tijdens de les toegestaan voor didactische doeleinden.

18. We gaan zorgvuldig om met de ict-voorzieningen op school (hardware, software, gegevens en wachtwoorden), zie het reglement internet en sociale media op het ouder-,leerling- en personeelsportaal.

19. Ook bij het gebruik van sociale media op school en in relatie tot school en alle personen die aan school verbonden zijn, is het van belang je fatsoenlijk te gedragen:

a. Niet schelden.
b. Niet terugschelden.
c. Niet hacken.
d. Geen virussen versturen.
e. Elkaar niet laten schrikken.
f. Niet roddelen of pesten.
g. Let er op dat je geen e-mailadressen, gewone adressen, namen (ook niet van school), telefoonnummers, foto’s, wachtwoorden en andere persoonlijke informatie van jezelf en/of anderen doorgeeft.
h. Geen misbruik maken van namen of andere gegevens van personen.

KLASSENREGELS

1. Je gaat het lokaal rustig binnen wanneer je toestemming hebt van een schoolmedewerker.

2. We gaan respectvol met elkaar om.

3. Je gaat op je plaats zitten en pakt alle spullen die je voor die les nodig hebt.

4. De mobiele beeld- en geluidsdrager is tijdens de les toegestaan voor didactische doeleinden.

5. Eten, drinken en snoep zijn verboden in de lokalen.

6. Je steekt je vinger op als je iets wilt vragen of zeggen.

7. Je gaat in principe niet onder de les naar het toilet.

8. Indien je door de docent uit de les bent gestuurd, meld je je bij het leerlingenloket en volg je de instructies op.

9. Je mag het lokaal pas verlaten nadat de bel gegaan is en de schoolmedewerker daarvoor toestemming heeft gegeven.

10. Wanneer de docent 5 minuten na het begin van de les nog niet aanwezig is, gaat de klassenvertegenwoordiger/ster naar de roostermaker/leerlingenloket.

11. Je moet bij invallessen ook altijd je spullen van het vak dat op het rooster staat bij je hebben.

ZIEKTE OF BIJZONDER VERLOF

Wat te doen bij ziekte of bijzonder verlof:

1. Bij ziekte van een leerling dienen ouders dit voor 9.00 uur bij de school te melden. Indien een leerling op school ziek wordt, meldt hij/zij zich af bij het leerlingenloket. De medewerker van het leerlingenloket neemt vervolgens contact op met de ouders.

2. Vrijstelling van het volgen van lessen kan, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, slechts worden gegeven door de schoolleiding.

3. Als een leerling een toets heeft gemist wegens ziekte of geoorloofd verlof is het de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van docent en leerling dat deze toets wordt ingehaald. Pas indien een leerling zich bewust onttrekt aan een toets kan de docent het cijfer 1 geven.

ROKEN EN ALCOHOL 

Het Ostrea Lyceum is een rookvrije school. Daarnaast mogen leerlingen geen alcohol gebruiken op school.

LEERLINGEN 18 JAAR EN OUDER

Voor leerlingen van 18 jaar en ouder gelden dezelfde schoolregels en sanctiebeleid als voor iedere andere leerling.

Verlof en Verzuim

De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. Ouders moeten zorgen dat hun kind naar school gaat en de gemeente heeft de wettelijke taak om in de gaten te houden of kinderen ook echt naar school komen. Hiervoor zijn leerplichtambtenaren aangewezen. Zij proberen te voorkomen, dat jongeren door (dreigend) schoolverzuim en voortijdige schooluitval in hun vorming en ontwikkeling worden belemmerd. Inzet vanuit leerplicht is pas effectief als er op school een goed verzuimbeleid is, gericht op zowel preventie als controle.

De leerplichtwet 

Kinderen en jongeren hebben recht op passend onderwijs, maar ook de plicht er gebruik van te maken. 

Volledige leerplicht 

Leerlingen zijn volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na hun 5e verjaardag. De leerplicht duurt tot het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of tot het einde van het 12e volledig gevolgde schooljaar. 

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht volgt op de leerplicht en geldt voor jongeren tot 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald: een mbo-niveau 2-, havo- of vwo-diploma. Zij zijn tot hun 18e verjaardag kwalificatie plichtig. Dat betekent dat deze jongeren een onderwijsprogramma moeten volgen dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie.

Leerplichtambtenaar

De gemeente Goes heeft de wettelijke taak de naleving van de leerplichtwet te controleren. Wanneer een leerling vaak (16 uur in 4 weken) ongeoorloofd, dus zonder vooraf toegestane geldige reden, niet aanwezig is op school, maakt de school hiervan via DUO een melding bij de leerplichtambtenaar.

Verzuimbeleid

Het Ostrea Lyceum handelt conform de leerplichtwet, om ervoor te zorgen dat de leerlingen hun school zonder onderbrekingen doorlopen en hun diploma kunnen halen. Daarmee heeft de leerling later een betere start op de arbeidsmarkt. Door het hieronder beschreven verzuimbeleid en door toezicht te houden op verzuim, probeert de school onnodige afwezigheid van de leerlingen tegengaan.

Registreren van verzuim 

Het is belangrijk dat verzuim, inclusief te laat komen, goed door ons wordt geregistreerd. 

Alleen zo ontstaat inzicht in verzuimgedrag en is er een goede basis om, als dat nodig is, actie te ondernemen. Het actueel houden van een sluitende leerlingen- en verzuimadministratie is een wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid van iedere school. 

Verzuim 

Schoolverzuim is een belangrijke indicator voor voortijdig schoolverlaten in een later stadium. Hoewel verzuim meestal een symptoom is van achterliggende problemen, kan verzuim op termijn de oorzaak worden van voortijdig schoolverlaten. Het is daarom belangrijk zo snel mogelijk te reageren op verzuimgedrag van de leerlingen. Een goed systeem om de absenten te registreren en directe vervolgacties zijn hiervoor noodzakelijk. 

Er wordt onderscheid gemaakt in absoluut en relatief verzuim. Bij absoluut verzuim staat de leerling (met leerling wordt zowel de leerplichtige als de kwalificatie plichtige leerling bedoeld) niet ingeschreven bij een school. Bij relatief verzuim staat de leerling wel ingeschreven op een school, maar is hij of zij regelmatig afwezig. Bij relatief verzuim kan het gaan om geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Onder ongeoorloofd verzuim verstaan we alle fysieke afwezigheid van leerlingen waarbij geen overleg is geweest over de absentie of wanneer geen toestemming is verleend voor het verzuim.

We spreken ook van ongeoorloofd verzuim als leerlingen te laat op school komen, voortijdig naar huis gaan, dagdelen of dagen niet op school komen zonder dat de ouders de school informeren over de reden van het verzuim. 

Verzuimprotocol 

Dit verzuimprotocol is een draaiboek behorend bij het verzuimbeleid. Het protocol structureert de dagelijkse gang van zaken door de te nemen acties te beschrijven en de taakverdeling aan te geven. In het protocol wordt ook aangegeven welke terugkerende handelingen op langere termijn plaats moeten vinden. Het geeft het Ostrea Lyceum de mogelijkheid verzuim effectief te signaleren, waardoor een adequate reactie op ongeoorloofd verzuim gegeven kan worden. We streven naar het voorkomen van verzuim en willen zicht houden op onze leerlingen. 

VERSCHILLENDE SOORTEN VERZUIM 

Hieronder staat een overzicht van de verschillende redenen van afwezigheid. Daarbij wordt vermeld hoe elk soort verzuim geregistreerd moet worden en wat de actie van de school is.

Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Reden afwezigheidRegistreren Als

Spijbelen

 • Betreft hele uren of dagen.
 • Reden onbekend of niet legitiem.
 • Reden achteraf melden.
 • Ziekte gemeld conform geldende afspraken.                                         

Ongeoorloofd verzuim


Geoorloofd verzuim

Ziekte gemeld conform geldende afspraken
 • Niet voor het afgesproken tijdstip.
 • Niet door ouder/verzorger.
Geoorloofd verzuim
Ziekte niet gemeld conform geldende afspraken
 • Niet voor het afgesproken tijdstip.
 • Niet door ouder/verzorger.
Ongeoorloofd verzuim
Langdurig en veelvuldig ziekteverzuim
(meer dan twee weken)
geoorloofd/ongeoorloofd verzuim
Te laat komen
 • Bij aanvang van de les (ongeacht of het de 1e of een les later op de dag is).
 • Reden onbekend of niet legitiem.
Ongeoorloofd verzuim
Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke, gemeld conform geldende afspraken Geoorloofd verzuim
Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke, niet gemeld conform geldende afsprakenOngeoorloofd verzuim
Vrijstelling vanwege gewichtige omstandigheden/aard van beroep/godsdienstige overtuiging (tot en met 10 schooldagen) met toestemming van de schooldirecteurGeoorloofd verzuim
Vrijstelling vanwege gewichtige omstandigheden/aard van beroep/godsdienstige overtuiging (tot en met 10 schooldagen) met toestemming van de leerplichtambtenaar
 • Vrije uren, dagdelen, dag(en) zonder toestemming directeur of leerplichtambtenaar.
Geoorloofd verzuim
Luxe verzuim
Verzuim zonder toestemming buiten schoolvakanties op vakantie                                                         

Ongeoorloofd verzuim
Schorsen, max 5. schooldagen Schorsing. Melden bij inspectie en leerplichtambtenaar bij meer dan 1 dag.
Een definitieve verwijdering van een leerling Verwijderen (binnen 1 werkdag melden bij leerplicht en ouders. Binnen twee weken melden bij inspectie.

Het melden van ziekteverzuim door de ouders

De ouders melden aan de school vóór het eerste lesuur (en het liefst voor 9.00 uur) de afwezigheid van hun kind met opgaaf van de reden van verzuim. 

Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke

Deze bezoeken dienen zo veel mogelijk buiten schooltijd om gepland te worden. Mocht dit niet lukken dan melden ouders deze afwezigheid bij de school, middels een briefje of via de telefoon.

Verlofaanvragen

Extra verlof voor vakantie is toegestaan:

 • eenmaal per schooljaar;
 • niet langer dan tien schooldagen;
 • niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar;
 • alleen indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het hen slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en het de enige gezinsvakantie in het schooljaar betreft. Dit moet met een werkgeversverklaring aangetoond worden.

Extra verlof voor meer dan 1 dag moet minimaal acht weken van tevoren worden aangevraagd. De aanvraag kan afgegeven worden bij de teamcoördinator van uw zoon/dochter.

Extra verlof vanwege andere ‘gewichtige omstandigheden’ kan toegestaan worden:

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden;
 • voor verhuizing, voor ten hoogste één dag;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, voor één of ten hoogste twee dagen. De duur van het verlof is afhankelijk van de omstandigheid of het huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende;
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, duur van dit verlof in overleg met de schoolleiding;
 • bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, voor ten hoogste vijf dagen; van bloed- en aanverwanten in de tweede graad, voor ten hoogste twee dagen; van bloed- en aanverwanten in de derde of de vierde graad, voor ten hoogste één dag;
 • bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag;
 • voor andere, naar het oordeel van de schoolleiding, belangrijke redenen.

Extra verlof voor maximaal 1 dag dienen ouders schriftelijk in voor zover de omstandigheden dat toelaten, uiterlijk een week voor verlofdatum vanwege ‘gewichtige omstandigheden’. De aanvraag kan afgegeven worden bij de teamcoördinator van uw zoon/dochter.

Voor het aanvraagformulier vakantie en verlof verwijzen wij u naar het ouderportaal.

Medezeggenschapsraad

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften (sinds 1 augustus 2007 Wet Medezeggenschap Scholen) is ook aan onze school een medezeggenschapsraad (MR) ingesteld. De MR bestaat uit 16 leden en is als volgt samengesteld:

 • acht personeelsleden (docenten en onderwijsondersteunend personeel);
 • vier ouders;
 • vier leerlingen.

De MR houdt zich bezig met het beleid van de schoolleiding. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en bepaalde beleidszaken kunnen alleen ten uitvoer gebracht worden met instemming van de MR. In de MR staat steeds de gedachte centraal dat bestuur, management, medewerkers en leerlingen met hun ouders zich gezamenlijk inzetten voor de totale scholengemeenschap, zij bevordert openheid en onderling overleg binnen de school, overlegt met andere geledingen, controleert of procedures juist gevolgd worden en kan informatie bij de directie opvragen. De MR vergadert minimaal zes keer per jaar over allerlei zaken die de school aangaan en levert zo een actieve bijdrage aan het goed en democratisch functioneren van de school. Als u contact wilt met de MR, kan dat via het e-mailadres mr@ostrealyceum.nl

Leerlingenraad

Leerlingen hebben vaak een andere kijk op de school dan personeel en ouders. Dit kan gaan om kleine dingen, zoals klokken in elk lokaal, maar ook over grotere dingen, zoals de inrichting van de overblijfruimtes. De leerlingenraad is een groep leerlingen die zich openstelt voor deze problemen en ze aanpakt. De leerlingenraad vangt de klachten van de leerlingen op, om op deze manier de school te verbeteren. Leerlingen kunnen hun klachten mailen of een berichtje sturen via elo. Leerlingen van de leerlingenraad zijn de vertegenwoordiging van de leerlingen. Leerlingen die interesse hebben, kunnen zich aanmelden bij de leerlingenraad. De leden zijn van zoveel mogelijk verschillende afdelingen en leeftijden. Als je twijfelt of het iets voor jou is kan je altijd een keer komen kijken, dus meld je vooral aan. En wie weet tot volgende keer.
U kunt contact opnemen via: leerlingenraad@ostrealyceum.nl.

Het leerlingenstatuut

Het Ostrea Lyceum heeft een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerlingen staan beschreven. Het leerlingenstatuut is in te zien op het leerlingenportaal.