Ouders

CONTACT MET OUDERS

Een goed contact tussen u en de school is van wezenlijk belang voor een goede begeleiding van uw kind op school. Hieronder treft u een overzicht aan op welke wijze wij contact met u onderhouden. Belangrijk voor u om te weten: heeft u vragen, opmerkingen of mededelingen, laat het ons snel weten. Uw kind is er mee geholpen. 

DE MENTOR 

Zowel voor leerlingen als voor ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. U kunt telefonisch, maar ook via e-mail contact onderhouden met de mentor. Bij aanvang van het cursusjaar hoort u wie de mentor van uw kind is. In het begin van het cursusjaar, tijdens de eerste ouderavond, kunt u kennismaken met de mentor. 

CIJFERRAPPORTAGES 

Middels het ouderportaal kunt u op elk gewenst moment de resultaten van uw zoon/dochter opvragen. Bij de becijfering wordt gewerkt met een doorlopend gemiddelde. U bent daarmee altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken. Wanneer u zorgen heeft over de resultaten van uw kind is het raadzaam contact op te nemen met de mentor om samen te bespreken welke acties wenselijk zijn. Twee keer per jaar bespreken de docenten aan de hand van de resultaten van dat moment tussentijds de leerlingen. Naar aanleiding van deze bespreking worden ouders van leerlingen die op dat moment niet voldoen aan de bevorderingsrichtlijnen daarover geïnformeerd. Ook kan het advies aan een leerling gegeven worden het volgende schooljaar de studie in een andere opleiding voort te zetten. Na die voortgangsbesprekingen wordt een docentenspreekuur gehouden waarop u als ouders samen met uw zoon/dochter verschillende docenten kunt spreken over uw kind. Aan het eind van het schooljaar bespreken de docenten opnieuw de vorderingen van de leerlingen en wordt vastgesteld welke leerlingen wel en welke leerlingen niet bevorderd kunnen worden. Met de ouders van leerlingen die niet bevorderd kunnen worden, wordt contact opgenomen. 

LEERLINGEN 16 JAAR EN OUDER

Het is wettelijk geregeld dat voor leerlingen van 16 jaar en ouder informatie omtrent cijfers, gedrag en afwezigheid niet meer automatisch voor ouders inzichtelijk gemaakt wordt. Leerlingen van 16 jaar en ouder kunnen toestemming verlenen om hun ouders hierover inzage te geven. Als we ons grote zorgen maken over een leerling, ook als deze 16 jaar en ouder is, worden de ouders geïnformeerd.

DOCENTENSPREEKUREN

Twee keer per jaar zijn er docentenspreekuren. Voor deze spreekuren wordt u uitgenodigd door middel van een e-mail. Tijdens het docentenspreekuur kunt u, naar aanleiding van de cijferresultaten, kort met de docenten van uw kind spreken. Voor een uitgebreider gesprek kunt u het best een aparte afspraak maken.

OUDERAVONDEN

Elk jaar zijn er algemene ouderavonden waarop u informatie krijgt over het leerjaar van uw kind of over andere op dat moment belangrijke onderwerpen.

OUDERs betrekken bij de school

We zijn nu en in de toekomst bezig om ouders nadrukkelijk te betrekken bij onze school. Ouders zijn nu al op veel verschillende manieren actief in de school. De ene ouder is lid van de medezeggenschapsraad, een ander helpt bij de brugklasshow, de ander draagt een steentje bij als mediatheekouder of als begeleider tijdens excursies of studiereizen. We willen met meer ouders die actief mee willen doen met de school in gesprek om op die manier een ouderraad te vormen. Heeft u belangstelling om hierin mee te denken, neem dan contact op via: ouderraad@ostrealyceum.nl.

PERSOONLIJKE INLOGCODE

Ouders krijgen een persoonlijke inlogcode voor het interne computersysteem van het Ostrea Lyceum. Met deze code kunt u de cijferresultaten en de eventuele absentie van uw kind op elk gewenst moment thuis via internet bekijken.

WEBSITE EN PORTALEN

Op de portalen kunt u altijd de meest actuele informatie vinden. Op de publieke website www.ostrealyceum.nl is meer algemene informatie te vinden.

TELEFOON EN E-MAIL

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u ons bellen op nummer 0113-21 20 20 of e-mailen naar info@ostrealyceum.nl. De individuele e-mailadressen van de docenten van uw kind vindt u op het ouder- en leerlingenportaal.