Ouders

CONTACT MET OUDERS

Een goed contact tussen u en de school is van wezenlijk belang voor een goede begeleiding van uw zoon/dochter op school. Hieronder treft u een overzicht aan op welke wijze wij contact met u onderhouden. Belangrijk voor u om te weten: heeft u vragen, opmerkingen of mededelingen, laat het ons snel weten. Uw zoon/dochter is er mee geholpen. 

DE MENTOR 

Zowel voor leerlingen als voor ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. U kunt telefonisch, maar ook via e-mail contact onderhouden met de mentor. Bij aanvang van het cursusjaar hoort u wie de mentor van uw zoon/dochter is. Tijdens de startgesprekken aan het begin van het cursusjaar en/of, tijdens de eerste ouderavond, kunt u kennismaken met de mentor. 

CIJFERRAPPORTAGES 

Middels het ouderportaal kunt u op elk gewenst moment de resultaten van uw zoon/dochter opvragen. Bij de becijfering wordt gewerkt met een doorlopend gemiddelde. U bent daarmee altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken. Wanneer u zorgen heeft over de resultaten van uw zoon/dochter is het raadzaam contact op te nemen met de mentor om samen te bespreken welke acties wenselijk zijn. Twee keer per jaar bespreken de docenten aan de hand van de resultaten van dat moment tussentijds de leerlingen. Naar aanleiding van deze bespreking worden ouders van leerlingen die op dat moment niet voldoen aan de overgangsnormen daarover geïnformeerd. Ook kan het advies aan een leerling gegeven worden het volgende schooljaar de studie in een andere opleiding voort te zetten. Na de leerlingbesprekingen worden driehoeksgesprekken gehouden, met leerling-mentor-ouder/verzorger. Aan het eind van het schooljaar vindt de overgangsvergadering plaats. Hier wordt vastgesteld of een leerling bevorderd kan worden. Met de ouders van leerlingen die niet bevorderd kunnen worden, wordt door de mentor contact opgenomen. 

LEERLINGEN 16 JAAR EN OUDER

Het is wettelijk geregeld dat voor leerlingen van 16 jaar en ouder informatie omtrent cijfers, gedrag en afwezigheid niet meer automatisch voor ouders inzichtelijk gemaakt wordt. Leerlingen van 16 jaar en ouder kunnen toestemming verlenen om hun ouders hierover inzage te geven. Als we ons grote zorgen maken over een leerling, ook als deze 16 jaar en ouder is, worden de ouders geïnformeerd.

Driehoeksgesprekken

Twee keer per jaar zijn er driehoeksgesprekken op alle afdelingen. Voor deze gesprekken wordt u uitgenodigd door middel van een e-mail. Tijdens de driehoeksgesprekken gaat u, naar aanleiding van de behaalde resultaten, met de mentor van uw zoon/dochter in gesprek. De mentor heeft van alle vakdocenten informatie gekregen over de ontwikkeling van uw zoon/dochter.

OUDERAVONDEN

Elk jaar zijn er algemene ouderavonden waarop u informatie krijgt over het leerjaar van uw zoon/dochter of over andere op dat moment belangrijke onderwerpen.

OUDERRaad

We zijn nu en in de toekomst bezig om ouders nadrukkelijk te betrekken bij onze school. Ouders zijn nu al op veel verschillende manieren actief in de school. De ene ouder is lid van de medezeggenschapsraad, een ander helpt bij de brugklasshow, de ander draagt een steentje bij als mediatheekouder of als begeleider tijdens excursies of studiereizen.

In schooljaar 2022-2023 is een start gemaakt met het opzetten van een ouderraad. De speelruimte, doelstellingen en werkwijze van deze raad moeten nog worden vastgesteld. Zodra het zover is, informeren we ouders hierover. De ouders die betrokken zijn bij de oprichting van de ouderraad zijn:

  • Mevrouw Lian Beuns
  • Mevrouw Jacoline Bil-van Utrecht
  • Mevrouw Jolijn Stam
  • Mevrouw Inge Jansen
  • Mevrouw Inge Zeeman

Mocht u meer willen weten over de activiteiten van de ouderraad, of heeft u belangstelling om mee te denken, neem dan contact op via ouderraad@ostrealyceum.nl

PERSOONLIJKE INLOGCODE

Ouders krijgen een persoonlijke inlogcode voor het interne computersysteem van het Ostrea Lyceum. Met deze code kunt u de cijferresultaten en de eventuele absentie van uw zoon/dochter op elk gewenst moment thuis via internet bekijken.

WEBSITE EN PORTALEN

Op de portalen kunt u altijd de meest actuele informatie vinden. Op de publieke website is meer algemene informatie te vinden.

TELEFOON EN E-MAIL

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u ons bellen op nummer 0113-21 20 20 of e-mailen naar. De individuele e-mailadressen van de docenten van uw zoon/dochter vindt u op het ouder- en leerlingenportaal.