Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage 

De school verzorgt regulier onderwijs en maakt zich tevens sterk voor verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten die primair ten doel hebben de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen.

Elke afdeling en leerjaar heeft tal van activiteiten, zoals introductie, voorstellingen en excursies. Het Ostrea Lyceum stelt tevens een aantal diensten en artikelen ter beschikking, zoals o.a. de mediatheek, kluisje, verbruiksmaterialen en het beeldende vormgeving pakket voor BKG.

De extra excursies, activiteiten, artikelen en diensten vallen niet onder de bekostiging die de school van de overheid ontvangt. Echter per 1 augustus 2021 is de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage van kracht, ouders zijn niet verplicht om een bijdrage te betalen. Uit diverse gesprekken met betrokkenen (leerlingen, ouders en personeel) hebben wij begrepen dat schoolreizen en activiteiten zeer op prijs gesteld worden. We hebben daarom gezocht naar een manier om de reizen en activiteiten toch door te kunnen laten gaan. We hopen dat 85% van de ouders bereid en in staat is om een bijdrage te betalen, dan legt school het ontbrekende deel bij. In september ontvangt u meer informatie over de kosten en de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage om de kosten van de extra activiteiten zoals introductieactiviteiten, excursies en voorstellingen te kunnen dekken. 

Spaarregeling reizen 

In de bovenbouw wordt er een meerdaagse reis georganiseerd in oktober. Het is mogelijk om deel te nemen aan een spaarregeling zodat er per kwartaal een klein vast bedrag kan worden ingelegd om te sparen voor deze reis. 

Schoolboeken

De studie- en werkboeken zijn gratis voor u als ouders. De school vraagt een borgsom van € 75,- voor het lenen van boeken en lesmaterialen om leerlingen te stimuleren zorgvuldig met de boeken om te gaan. Als de betreffende boeken niet, of beschadigd worden ingeleverd, ontvangen de ouders een nota. Na afloop van de schoolloopbaan wordt de borg teruggestort.

Stichting Leergeld 

De Stichting Leergeld heeft als doelstelling dat alle kinderen op school mee moeten kunnen doen. In steeds meer gezinnen is het moeilijk om de kinderen deel te laten nemen aan extra schoolactiviteiten, in dat geval kan Stichting Leergeld steun bieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@leergeldoosterschelderegio.nl of 06-38930371.

Sportklas 

Leerlingen die deel uit maken van de sportklas betalen een vrijwillige bijdrage van € 50,- ter dekking van een klein deel van de kosten. Dit heeft te maken met de extra sportlessen die op locaties buiten de school worden verzorgd, extra materialen die daarvoor nodig zijn en de inzet van gastdocenten.