Begeleiding

Leerlingbegeleiding

Mentoraat

Elke leerling heeft in de onderbouw één van de lesgevende docenten als mentor*. De mentor begeleidt de leerlingen afzonderlijk en de klas als geheel door zich te informeren over schoolvorderingen, belangstellingssfeer, gedrag, etc. Voor de leerlingen en ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. Wanneer er iets is, kunnen zij bij de mentor terecht. In ieder geval in klas 1 wordt aan het begin van het schooljaar een startgesprek gehouden (driehoek). In dat gesprek bespreken de ouders, de leerling en de mentor hun verwachtingen van het schooljaar en maken hierover afspraken met elkaar. Naast de vaklessen geeft de mentor in de onderbouw begeleidingsles in de eerste periode. In de begeleidingsles komen studievaardigheden en sociale vaardigheden aan bod. Alle mentoren hebben wekelijks een mentoruur waarin de mentor met individuele leerlingen of groepjes leerlingen spreekt over het welbevinden van de leerlingen en over de studieresultaten.

In de bovenbouw hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Daar heeft het mentoraat een meer individueel en coachend karakter en vinden de individuele contactmomenten vooral buitenom de lessen plaats.

Coördinator

Mentoren en teamleiding worden ondersteund door teamcoördinatoren bij de dagelijkse gang van zaken betreffende de leerlingzorg en begeleiding. In voorkomende gevallen kunnen zij ook contact opnemen met thuis.

Decanaat

Het is van groot belang dat de leerlingen tijdig een verantwoorde keuze maken. Zij moeten kiezen voor een vervolgstudie of toekomstig beroep. De keuze van sector of profiel, de juiste samenstelling van het examenpakket en het niveau van het examen zijn erg belangrijk. Door middel van voorlichting in de klas, gesprekken met leerlingen en voorlichtingsavonden brengen de decanen de leerlingen en de ouders op de hoogte van de mogelijkheden om te komen tot een verantwoorde keuze. De decanen hebben in dit keuzeproces een ondersteunende rol. De decanen beschikken ook over uitgebreide documentatie op het gebied van studie- en beroepskeuze. Leerlingen en ouders kunnen gebruik maken van deze materialen.

Zorgcoördinatie

De zorgcoördinator coördineert interne ondersteuning voor leerlingen en begeleidt indien nodig het proces naar externe ondersteuning. De zorgcoördinator adviseert en coacht mentoren en docenten. Zij stuurt de functionarissen aan die betrokken zijn bij het uitvoeren van de ondersteuning op school. In het proces vindt afstemming plaats met leerling, ouders en indien nodig met externe partners in het samenwerkingsverband en in de jeugdhulpverlening.

Remedial Teaching (RT)

De remedial teacher geeft de leerling korte tijd begeleiding indien er sprake is van leerproblemen. Tevens geeft de remedial teacher de vakdocenten adviezen bij de aanpak van leerproblemen. De remedial teacher kan indien nodig de leerling, na overleg met de leerling en ouders, verwijzen naar externe hulpverlening. Gesprekken met de remedial teacher zijn altijd vrijwillig. De leerling wordt door de mentor aangemeld. Er is toestemming van ouders/jongere en medewerking van jongere nodig.

Interne begeleiding

De intern begeleider kan betrokken worden als er een hulpvraag is waarbij de hulpvraag de expertise van de mentor overstijgt. De intern begeleider kan ondersteuning bieden zo lang er een hulpvraag is. De intern begeleider werkt samen met de leerling en geeft de mentor en het team adviezen in omgang met het gedrag. De intern begeleider kan indien nodig de leerling, na overleg met de leerling en ouders, verwijzen naar externe hulpverlening. Als deze reeds betrokken is, zal er samenwerking met deze partij(en) worden gezocht. De aanpak wordt vastgelegd in een perspectiefplan (PP). Tijdens de leerlingbesprekingen wordt de voortgang van dit plan systematisch geëvalueerd in goed overleg met de leerling en ouders. Gesprekken met de intern begeleider zijn altijd vrijwillig. De leerling wordt door de mentor aangemeld.  Er is toestemming van ouders/jongere en medewerking van jongere nodig.

Zorg- en adviesteam (ZAT)

Het Ostrea Lyceum heeft, onder leiding van de zorgcoördinator van de school, eens per zes weken overleg met de jeugdverpleegkundige van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), de leerplichtambtenaar en de intern begeleider. De jeugdverpleegkundige kan indien nodig hulp vragen aan een medewerker van de Centra’s voor Jeugd en Gezin (CJG). In het overleg wordt een antwoord gezocht op een individuele hulpvraag die de leerling, ouders en/of school betreft. De betrokken instanties denken vanuit hun expertise mee over mogelijke aanpak of oplossingen en te ondernemen acties. De samenwerking kan worden gezien als een hulpmiddel om te komen tot vroegtijdige, snelle en adequate handelingsadviezen voor de school, hulpverlening voor kind en gezin en/of afstemming tussen deze trajecten. Op deze manier willen we voorkomen dat leerlingen zonder diploma de school verlaten. Leerling en ouders geven toestemming voor het bespreken in het ZAT.

Dyslexiescreening

De school zet zich in om mogelijke dyslexie vroegtijdig op te sporen. Wanneer de docenten vermoeden dat er sprake is van dyslexie, dan wordt er advies gevraagd bij de remedial teacher (RT-er). De RT-er bekijkt vervolgens of er een reden is om de ouders te adviseren de leerling bij een extern bureau te laten testen. De school draagt bij in de kosten van de dyslexietest.

Op basis van de officiële uitslag wordt in overleg met ouders en de leerling bepaald op welke wijze hulp kan worden aangeboden. Het officiële rapport is noodzakelijk om een beroep te kunnen doen op extra regelingen bij het maken van toetsen en examens. Leerlingen met een dyslexieverklaring ontvangen een compensatiepas.

Ondersteuningsklas (OKÉ) en flexklas

In de OKé kunnen de leerlingen van de Fruitlaan, die vanwege diverse redenen niet goed kunnen meedraaien in de klas, een maatwerktraject volgen. De leerlingen kunnen in deze rustige, voorspelbare plek werken aan hun doelen zoals opgenomen in het PP. De leerlingen worden persoonlijk begeleid door de medewerkers van de ondersteuningsklas. Het doel is altijd werken aan herstel en (volledige) terugkeer naar de klas.

De Flexklas biedt ondersteuning aan leerlingen van de Bergweg en de ’s-Heer Elsdorpweg die kampen met internaliserend (angstig, teruggetrokken) gedrag en daardoor dreigen uit te vallen. Zij volgen een individueel traject. Dit traject zorgt voor behoud van de binding met school en heeft als doel om de leerling weer terug te laten keren in de reguliere klas. Intensieve samenwerking met betrokken hulpverleningsinstanties is hierbij noodzakelijk.

Huiswerkondersteuning

Voor leerlingen die ondersteuning wensen bij het maken van huiswerk of die dit naar het oordeel van de school nodig hebben, wordt extra ondersteuning aangeboden. De huiswerkondersteuning zal worden verzorgd door Bijlesnetwerk/Lyceo. Hieraan zijn kosten verbonden. In geval de huiswerkondersteuning wordt geadviseerd vanuit de school, levert de school indien nodig een bijdrage in de kosten.

Compensatiepas

Leerlingen komen in aanmerking voor compensatie na het overleggen van een verklaring van een deskundige. In deze verklaring wordt aangegeven waarom de compensatie noodzakelijk is en welke compensatie wenselijk is.

Jeugdprofessional

De jeugdprofessional kan korte tijd betrokken worden als er zorgen zijn over de ontwikkeling van de leerling maar de hulpvraag niet duidelijk is. De hulp van de jeugdprofessional richt zich op het verduidelijken van de hulpvraag, waarbij het gezin van de leerling betrokken kan worden. De jeugdprofessional kan indien nodig na overleg met de leerling en ouders, verwijzen naar externe hulpverlening. Gesprekken met de jeugdprofessional zijn altijd vrijwillig. De leerling wordt door de mentor aangemeld. Er is toestemming van ouders/jongere en medewerking van jongere nodig.


‘In de OKé kunnen de leerlingen van de Fruitlaan, die vanwege diverse redenen niet goed kunnen meedraaien in de klas, een maatwerktraject volgen’

Jeugdgezondheidszorg en samenwerkingsverband Oosterschelderegio

Jeugdgezondheidszorg

Op school zijn een jeugdverpleegkundige en jeugdarts werkzaam vanuit de GGD Zeeland. In klas 2 worden alle leerlingen uitgenodigd voor een Preventief Gezondheid Onderzoek bij de jeugdverpleegkundige. Ook zijn onderzoeken op aanvraag (van school, ouders, leerling zelf) mogelijk bij de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts.

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio

Het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio is een samenwerking van het Ostrea Lyceum, de Pontes Scholengroep, de Isaac Beeckman Academie en OZEO. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod aan alle leerlingen in de hele regio, zowel op het voortgezet onderwijs als in het voortgezet speciaal onderwijs.

Commissie toewijzing ondersteuning (CTO)

De Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO) is een bovenschools adviesorgaan vanuit het samenwerkingsverband en wordt om advies gevraagd indien een leerling meer nodig heeft dan de scholen zelf kunnen bieden. Er kan advies worden gevraagd over een andere leeromgeving of er kan een toelaatbaarheidsverklaring aan worden gevraagd voor een school voor speciaal onderwijs.

De CTO bestaat uit vertegenwoordigers van alle VO-scholen uit het samenwerkingsverband, de orthopedagoge van het samenwerkingsverband en een onafhankelijk voorzitter. Ouders geven toestemming voor het bespreken van hun kind in de CTO.

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

De school kent een wettelijk verplichte meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, die bedoeld is om een effectievere aanpak bij deze problemen mogelijk te maken. De meldcode schrijft voor welke stappen medewerkers en de school dienen te nemen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.