Onderwijs

Opbouw van het Ostrea Lyceum

Op het Ostrea Lyceum kunnen de leerlingen de volgende opleidingen volgen: 

 • basisberoepsgerichte leerweg 
 • kaderberoepsgerichte leerweg
 • gemengde leerweg 
 • mavo 
 • havo 
 • vwo (atheneum en gymnasium) 

De leerlingen starten in een BK, KG, M, MH, HV of V-klas. We kiezen als school voor een combinatie van dakpanklassen en homogene klassen. Na het doorlopen van de tweejarige brugperiode wordt er een weloverwogen keuze gemaakt op welke afdeling de leerling zijn/haar plek is voor de verdere schoolloopbaan. 

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben wij de volgende brugklassen:

Naam brugklasVoor leerlingen met adviesTitel 2
Dakpanklas basis/kader (Bergweg)
 • vmbo-basis
 • vmbo-basis/kader
Dakpanklas kader/gemengd (Bergweg)
 • vmbo-kader
 • vmbo-kader/gemengd
 • vmbo-gemengd
Mavo (Fruitlaan)
 • vmbo- gemengd/theoretisch
 • vmbo- theoretische leerweg
Dakpanklas mavo/havo (Fruitlaan)
 • vmbo-t/havo
 • havo
Dakpanklas havo/vwo (Fruitlaan)
 • havo
 • havo/vwo
Vwo (Fruitlaan)
 • vwo

Afdelingen

Per afdeling wordt hieronder een algemene beschrijving gegeven van het onderwijs en de algemene gang van zaken. Meer informatie over de afdelingen is te raadplegen op de website en/of op het ouder-, leerling- en personeelsportaal. 

De basisvorming

Een leerling start in het voortgezet onderwijs met de basisvorming. De basisvorming is een geheel van vakken en leergebieden waarvoor de overheid kerndoelen heeft vastgesteld. In de basisvorming volgen de leerlingen, afhankelijk van de opleiding, ongeveer 15 vakken. De basisvorming bereidt de leerlingen in klas 1 en 2 zowel vakinhoudelijk als wat betreft studievaardigheden voor op de bovenbouw van de opleidingen. In de eerste leerjaren krijgen leerlingen vertrouwde vakken van de basisschool en ze maken ook kennis met verschillende nieuwe vakken.

‘In de eerste leerjaren krijgen leerlingen vertrouwde vakken van de basisschool, maar ze maken ook kennis met verschillende nieuwe vakken’


BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE EN GEMENGDE LEERWEG (BKG)

De basisberoeps- kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg zijn vierjarige beroepsgerichte opleidingen. De opleidingen kenmerken zich doordat er meer nadruk ligt op praktijk, beroepsgerichte vaardigheden en er een doorlopende leerlijn is voor de oriëntatie van de beroepskeuze richting het vervolgonderwijs. Het verschil tussen de leerwegen zit met name in het niveau en de aanpak. Leerlingen maken in klas 4 de keuze voor het vervolgonderwijs.

Vanaf klas 3 volgen alle leerlingen het beroepsprofiel Dienstverlening en Producten. De leerlingen oriënteren zich 14 lesuren in de week op de beroepssectoren. Een behoorlijk deel van deze uren wordt praktisch ingevuld. Er wordt kennisgemaakt met onderdelen uit de beroepsrichtingen Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen, Horeca, ICT en Techniek. Daarnaast kunnen de leerlingen kiezen uit een groot aantal beroepsgerichte keuzevakken, variërend van (uiterlijke) verzorging tot robotica, van bakkerij tot geüniformeerde dienstverlening.

Naast diverse beroepsvaardigheden, leren de leerlingen ook algemene vaardigheden zoals organiseren, plannen, samenwerken, kritisch naar eigen werk kijken en hierop reflecteren. Naast het beroepsgerichte gedeelte volgen de leerlingen natuurlijk de algemeen vormende vakken zoals Nederlands en Engels. Biologie, wiskunde en economie zijn keuzevakken in de bovenbouw. Het diploma basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot niveau 1 en 2 van het mbo. Diplomering van de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg geeft beide toegang tot niveau 3 en 4 van het mbo.

Leerwerktraject

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg bestaat de mogelijkheid om vanaf klas 3 een leerwerktraject te volgen. Deze leerroute is een combinatie van binnen- en buitenschools leren.

De leerlingen volgen het vak Nederlands en een aangepast beroepsvoorbereidend en beroepsgericht programma. Daarnaast leren ze twee dagen per week in de praktijk op een erkende leerwerkplek buiten de school. Het onderwijs voor het beroepsgerichte programma Dienstverlening & Producten wordt contextrijk aangeboden in realistische projecten. De opleiding wordt afgesloten met een diploma dat, net als de basisberoepsgerichte leerweg, recht geeft op toegang voor niveau 1 en  2 van het mbo in de richtingen waarin de leerling praktijkervaring heeft opgedaan.

MIDDELBAAR ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS (MAVO)

De mavo (TL= theoretische leerweg) is een vierjarige opleiding. De mavo bereidt leerlingen voor op vervolgstudies in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO niveau 2, 3 en 4) en geeft, bij het volgen van een zevende vak, toegang tot havo 4. Aan het eind van het derde leerjaar kiezen de leerlingen een combinatie van vakken die tot één of meerdere sectoren in het mbo behoren (zorg en welzijn, economie, techniek en landbouw). In alle vier de leerjaren is er aanbod voor ondersteuning bij de vakken wiskunde, Engels en Nederlands en is er de mogelijkheid voor studeren onder toezicht (SOT). Ook bieden we tijdelijke ondersteuning op het gebied van bijv. planning. Er is genoeg aanbod voor leerlingen om naast het uitbreiden van de theoretische kennisbasis andere talenten te ontwikkelen. In de onderbouw wordt het vak Bèta Challenge aangeboden, waar leerlingen met opdrachten vanuit externen onderzoek matig te werk gaan. In de onderbouw kan er voor extra sportactiviteiten worden gekozen. Ook bieden we aan alle leerlingen de Ostrea Academy aan waarbij ze zowel in klas 1 als in klas 2 een half jaar een blok uur uit een rijk palet van activiteiten kunnen kiezen.

Op theoretisch gebied kunnen leerlingen hun theoretische kennisbasis uitbreiden door het volgen van een vak op havo niveau en/of het volgen van één of twee extra vakken in de bovenbouw en hierin eindexamen doen. Leerlingen kunnen in de bovenbouw examen doen in LO2, beeldende vorming en een module ‘business school’ volgen. Leerlingen krijgen vanaf leerjaar 1 totdat zij hun diploma hebben behaald loopbaan, oriëntatie en beroepen, LOB-activiteiten, aangeboden. Hier is aandacht voor het aanleren en oefenen van vaardigheden en voor de oriëntatie op de vervolg- en toekomstmogelijkheden.

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS (HAVO)

De havo is een vijfjarige opleiding. De havo bereidt leerlingen voor op vervolgstudies in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Ook bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar klas 5 van het vwo.

Aan het eind van de derde klas kiest de leerling een profiel voor de bovenbouw. Een profiel bestaat uit een aantal aan elkaar gerelateerde vakken. De leerlingen kunnen kiezen uit de vier profielen:

 • cultuur en maatschappij
 • economie en maatschappij
 • natuur en techniek
 • natuur en gezondheid

Naast de profielvakken heeft de leerling verplichte vakken en keuzevakken. Het Ostrea Lyceum heeft een breed aanbod van vakken waaruit de leerlingen voor dit vrije deel kunnen kiezen.

VWO: ATHENEUM EN GYMNASIUM

Het vwo is de opleiding die voorbereidt op een universitaire studie en is onder te verdelen in het atheneum en het gymnasium. Het gymnasium onderscheidt zich van het atheneum door het aanbod van de klassieke talen Grieks en Latijn en een specifiek programma over klassieke kunst en cultuur. 

Het vwo is een zesjarige opleiding. De leerling kiest aan het eind van de derde klas een profiel voor de bovenbouw. Een profiel bestaat uit een aantal aan elkaar gerelateerde vakken. De leerlingen kunnen kiezen uit de vier profielen:    

 • cultuur en maatschappij
 • economie en maatschappij
 • natuur en techniek
 • natuur en gezondheid

Naast hun profieldeel krijgen de leerlingen een aantal verplichte vakken en kunnen zij in het vrije deel kiezen uit een breed aanbod van keuzevakken.

(Extra) keuzemogelijkheden op het Ostrea Lyceum

SPORTKLASSEN IN ALLE OPLEIDINGEN

Het Ostrea Lyceum behoort al jaren tot de sportiefste scholen van Nederland. Leerlingen van klas 1 en 2 die veel van sport houden, kunnen dan ook kiezen voor de speciale sportklassen. Op havo en vwo kan men dit zelfs tot en met klas 3. Op basis, kader en gemengd kennen we de sportmodules die de leerlingen kunnen kiezen t.b.v. eventuele doorstroom richting CIOS. In de sportklassen krijgen leerlingen, naast de reguliere uren lo, twee uur extra sport. In die twee uur extra sport wordt vooral aandacht besteed aan sporten die tijdens de gewone uren lo niet of minder aan bod komen. Zo gaan de leerlingen in de sportklassen o.a. roeien, zwemmen, mountainbiken en tennissen. Meedoen aan de sportklas is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Er gelden dezelfde regels als voor de reguliere lessen.

De Ostreacademy

Het Ostrea Lyceum kiest bewust voor een algemene en brede vorming. Omdat deze algemene en brede vorming meer is dan kennisoverdracht alleen is met ingang van dit schooljaar de ‘OstreAcademy’ opgericht. Deze ‘Academy’ biedt een breed palet aan verbredende en verdiepende onderwijsactiviteiten in de meest brede zin van het woord. Een aanbod dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Het aanbod is bedoeld voor alle leerlingen, ongeacht welke opleiding een leerling volgt. Het OstreAcademy-aanbod is in klas 1 en 2 gepland in lesperiode 2 en 3. In klas 3 is er een OstreAcademy-week.

LO-2 (Lichamelijke Opvoeding 2) als examenvak op de mavo

Op de mavo kunnen leerlingen vanaf klas 3 het examenvak LO-2 (lichamelijke opvoeding) kiezen. Een schoolexamenvak waarbij je leert hoe je leiding geeft, hoe je een activiteit moet organiseren (bewegen en regelen), hoe je blessures voorkomt en behandelt, hoe je jezelf traint en welke plaats sport en bewegen voor jou inneemt. Zoals de slogan van de nieuw aangeschafte methode aangeeft: Van houding naar beroepshouding! Veel praktisch bezig zijn, leren door doen. Observeren, lesgeven, organiseren, presenteren, jureren zijn de onderdelen die binnen een sportsetting naar voren komen. De theorie is veelal verweven binnen de praktische setting.

BEROEPSGERICHTE KEUZEVAKKEN OP DE BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE en gemengde LEERWEGEN

In de bovenbouw moeten er vier beroepsgerichte keuzevakken gevolgd worden. In de gemengde leerweg worden er twee keuzevakken gevolgd. Leerlingen kunnen kiezen uit een breed aanbod: Bakkerij, Commercieel, Fotografie, Keuken, Uiterlijke Verzorging, Mens en Zorg, Mode en Design, Ondernemen, Sport en Bewegen, Podium, Recreatie, Tekenen, Schilderen en Illustreren, Uniformberoepen en Welzijn kind en jongere.

ANGLIA en cambridge

Leerlingen van havo en vwo krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan het Anglia/Cambridge-examen. Vanaf leerjaar 3 kunnen leerlingen deelnemen aan het Anglia/Cambridge-examen. Het Anglia/Cambridge-examen toetst volgens internationale normen het niveau van Engels van de kandidaat. Leerlingen die hieraan deel willen nemen krijgen extra lessen Engels om zich hierop voor te bereiden. Uiteindelijk kan een leerling het Proficiency level halen, dat toegang biedt tot tal van universiteiten en hogescholen in Groot-Brittannië. 

BÈTA CHALLENGE OP DE MAVO

Ieder beroep heeft raakvlakken met technologie, zoals het kassasysteem in een winkel, designsoftware in de marketing, sensoren en computers in het ziekenhuis. Bij het vak Bèta Challenge gaan leerlingen met realistische opdrachten uit het bedrijfsleven aan de slag en leren ze mbo-opleidingen van binnen kennen. Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerken, ontwerpen, en hiernaast is het erg belangrijk dat iedere leerling zichzelf leert kennen en ontdekt waar hij goed in is. Bèta Challenge wordt aangeboden in een blokuur in leerjaar 1 en 2 en sluit uitstekend aan bij het onderwijsprogramma van De Nieuwe Leerweg.

‘Het Ostrea Lyceum behoort al jaren tot de sportiefste scholen van Nederland’

BSM als examenvak op de havo 

Op de havo kunnen leerlingen in klas 4 kiezen voor het examenvak BSM: Bewegen Sport en Maatschappij. Bij dit vak verdiepen leerlingen zich in verschillende sporten en leren ze trainingsschema’s maken en activiteiten organiseren. Dit vak is niet alleen een uitstekende voorbereiding voor leerlingen die na de havo de opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding willen gaan volgen, maar ook voor leerlingen die na de havo kiezen voor een opleiding in de recreatie, bij het leger of de politie. 

Wetenschap

Het Ostrea Lyceum biedt in vwo leerjaar 1 en 2 het vak wetenschap aan. De leerlingen maken tijdens deze lessen kennis met verschillende wetenschapsgebieden op het terrein van alpha, bèta en gamma. Onderzoekend leren en academische vaardigheden staan in dit vak centraal.

NLT als examenvak op de havo

Op de havo kunnen de leerlingen in klas 4 kiezen voor het vak NLT: Natuur, Leven en Technologie. Aan dit vak nemen alle BINAS-vakken (biologie, natuurkunde en scheikunde) alsmede wiskunde en aardrijkskunde deel. Bij dit vak worden allerlei onderwerpen in de vorm van modules behandeld. De lesstof wordt aangeboden in de vorm van een praktijksituatie. Een paar voorbeelden van de modules: ‘forensisch onderzoek’ en ‘duurzaam maar niet duur’.

Gymnasium

Leerlingen kunnen aan het eind van vwo leerjaar 1 kiezen voor het gymnasium. In de brugklas volgen ze een introductiemodule klassieke talen als onderdeel van het vak wetenschap. Vanaf het tweede leerjaar volgen deze leerlingen de klassieke talen Grieks en Latijn en maken ze tijdens die lessen kennis met de klassieke oudheid. In de bovenbouw wordt het gymnasium aangeboden in samenwerking met Het Goese Lyceum.

‘Verder bestaat de mogelijkheid een internationaal erkend diploma Cambridge te halen’

Extra activiteiten

De activiteitenvereniging Festivuzz van het Ostrea Lyceum organiseert jaarlijks feesten die garant staan voor heel veel plezier en een uitstekende sfeer.

Ostrea stage-event

In de tweede helft van het schooljaar vindt het Ostrea Stage Event plaats, waarbij leerlingen en medewerkers optredens verzorgen op een professioneel podium. In het najaar zijn er audities voor de rubrieken dans, muziek, theater en zang. Er vinden optredens plaats van de springgroep, de dansgroep en een docentencabaret. Dit grote evenement vormt een van de culturele hoogtepunten in het schooljaar en alle leerlingen en ouders worden in de loop van het jaar op de hoogte gebracht van de uitvoeringsdata en het programma.

Spring- en dansgroep

Op een vast tijdstip oefenen sportieve leerlingen onder deskundige begeleiding acrobatiek en trampolinespringen. De diverse sprongen worden aaneengesmeed tot een wervelende show die op een aantal momenten in het schooljaar (bijvoorbeeld bij het Ostrea Stage Event of bij open avonden) gepresenteerd wordt. Leerlingen die graag actief bezig willen zijn met dans kunnen zich aanmelden voor de dansgroep. Na de lessen studeert deze groep een aantal choreografieën in, waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende niveaus. De dansgroep treedt op tijdens het Ostrea Stage Event in theater de Mythe.

Brugklasshow

In het najaar vindt de brugklasshow plaats, waarbij alle eerstejaarsleerlingen zichzelf presenteren door middel van een theateroptreden. De brugklasshow heeft elk jaar een ander thema. Elk jaar worden er dan ook weer nieuwe liedjes geschreven en gecomponeerd door onze muziekdocenten. Deze liedjes worden vervolgens ingestudeerd tijdens de muzieklessen en tijdens speciale regierepetities.

Open Podium

Een aantal keren vindt er een ‘Open Podium’ plaats, waarbij leerlingen de gelegenheid geboden wordt om voor schoolgenoten op te treden. Te denken valt aan o.a. schoolbands en dansgroepen, maar ook aan verschillende solistische optredens. Enige tijd voor het Open Podium worden leerlingen uitgenodigd om zich in te schrijven.

Klassenavonden

Als klassenavond wordt beschouwd de door de klas georganiseerde gezellige avond die onder verantwoordelijkheid en in het bijzijn van de mentor of een docent gehouden wordt. Het doel van de klassenavond is ‘Samen zijn en samen doen’ en ‘Daar kom je graag’. Twee van onze kernwaarden van de school.

Excursies en Reizen

Excursies zijn onderwijsactiviteiten buiten de school die ondernomen worden in het kader van lessen in het curriculum van de leerling. Voorafgaand aan ieder schooljaar is bekend welke afdeling, leerjaar, klas en keuzevak op excursie gaan.  De excursies maken grotendeels onderdeel uit van het lesprogramma maar omdat de kosten niet door DUO vergoed worden, vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. 

In de bovenbouw maken de leerlingen een meerdaagse reis naar het buitenland. Deze reis kan een meer culturele of een meer sportieve invulling hebben. We hopen op een vrijwillige bijdrage van de ouders om de kosten van deze reis te dekken. U kunt gebruik maken van onze spaarregeling reizen, zie pagina financiën.‘Een aantal keren vindt er een ‘Open Podium’ plaats, waarbij leerlingen de gelegenheid geboden wordt om voor schoolgenoten op te treden’

Kwaliteitszorg

ONDERWIJSKWALITEIT 

Het Ostrea Lyceum kent een uitgebreid systeem van kwaliteitszorg waarin aandacht is voor zowel cijfermatige gegevens over kwaliteit als beleefde aspecten van kwaliteit. Middels ons leerlingvolgsysteem en kwaliteits-en tevredenheidsonderzoeken verzamelen we continu gegevens die de school helpen de kwaliteit van onderwijs en begeleiding te sturen en te borgen. 

Het Ostrea Lyceum participeert tevens in het project Vensters voor Verantwoording van de VO-raad. Via Vensters voor Verantwoording wordt alle cijfermatige informatie over scholen in het voortgezet onderwijs in heel Nederland in één systeem verzameld en worden de prestaties op twintig indicatoren (o.a. examens, lesuitval, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.) in beeld gebracht en vergeleken. Onder andere via Vensters leggen scholen publiek verantwoording af over de onderwijskwaliteit. 

AANSLUITEN OP DE BASISSCHOOL 

Op de basisschool hebben de leerlingen al heel veel kennis en vaardigheden opgedaan. Het Ostrea Lyceum wil daarop aansluiten. Er moet sprake zijn van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van basisschool naar voortgezet onderwijs. In het eerste leerjaar vindt er een terugkoppeling plaats over de vorderingen van de leerlingen met de basisschool van herkomst.

Algemene verordening gegevensbescherming

Het Ostrea Lyceum heeft de verantwoordelijkheid om de privacy van leerlingen en personeel te bewaken. De school gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Het vastleggen van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die alleen noodzakelijk is voor het geven van onderwijs of de organisatie ervan. De persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die deze gegevens uit hoofde van hun functie nodig hebben. In ons privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met de persoonsgegevens en de verwerking hiervan. Op het ouder- en leerlingportaal van onze school zijn het privacyreglement, het reglement internet en sociale media en het document transparantie over privacy op het Ostrea Lyceum in te zien.

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG.  Onze Functionaris Gegevensbescherming is werkzaam voor Lumen Group.

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per        e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Lumen Group B.V. 

Reactorweg 47

3542 AD UTRECHT

Veiligheid

Leerlingen, personeel en bezoekers moeten zich veilig kunnen voelen in de schoolomgeving. Het bieden van veiligheid is dan ook belangrijk en het gaat dan om meerdere facetten: fysieke veiligheid, hygiënische veiligheid, sociale veiligheid en psychologische veiligheid.

Fysieke veiligheid wordt gegarandeerd door het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid. Onder andere door het hebben van een gebruikersvergunning van de brandweer en het beschikken over een uitvoerbaar ontruimingsplan. Verder komt het tot uiting in het houden van een periodieke Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en het hebben van een up-to-date verbeterplan hierbij.

Veiligheid wordt ook bereikt door goede afspraken met partners op het gebied van veiligheid. Samen met alle Goese scholen heeft het Ostrea Lyceum een convenant gesloten met politie, justitie en gemeenten dat voorziet in afspraken over samenwerking, over hoe te handelen in voorkomende situaties en in het hanteren van korte lijnen in de communicatie.

Hygiënische veiligheid uit zich in het adequaat schoonhouden van het gebouw en de omgeving van de school, waarbij de inzet van goed opgeleid en gekwalificeerd personeel van belang is evenals het goed gebruik van de juiste middelen om de hygiëne te garanderen.

Sociale- en psychologische veiligheid uiten zich in het goed omgaan met elkaar, elkaar aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag. Afspraken en regels, vastgelegd in reglementen en protocollen, zijn hierbij ondersteunend. Zo is de school een school zonder racisme, hanteert ze een anti-pestprotocol en zijn er regelingen om gebruik te kunnen maken van ondersteuners, vertrouwenspersonen en klachtenprocedures.

Toch blijft het belangrijkste voor leerlingen in de school dat ze vertrouwd zijn met de mensen met wie ze omgaan, dat ze steeds worden gezien en aangesproken als persoon, dat ze worden gekend en dat er een continu klimaat heerst van respect, saamhorigheid en tolerantie. De school biedt daarbij een veilige leeromgeving waarin leerlingen worden aangesproken op wat ze kunnen, waarbij recht doen aan verschillen en individuele differentiatie sleutelwoorden zijn.

Op al deze manieren levert het Ostrea Lyceum een bijdrage aan de veiligheid van ieder die er vertoeft.

Vanwege de veiligheid van leerlingen en medewerkers is de school bij wet gerechtigd om kluisjes en/of schooltassen te openen, zelfs als dit onaangekondigd gebeurt. Het betreffende kluisje/schooltas dient bij voorkeur in aanwezigheid van de leerling geopend te worden en hierbij zal een daartoe gemandateerd persoon van de school aanwezig zijn. Op verzoek van de school kan de politie aanwezig zijn bij het openen van schooltassen en/of kluisjes wanneer er een vermoeden bestaat van wapenbezit of handel in drugs.