Algemeen

Schooltijden- en vakanties

Op sommige momenten in het schooljaar wordt gebruik gemaakt van het minirooster.

Lesrooster A

Lesuur
Tijdstip
1e uur

08.40 - 09.30 uur 

2e uur 

09.30 - 10.20 uur

Pauze

10.20 - 10.40 uur

3e uur

10.40 - 11.30 uur

4e uur

11.30 - 12.20 uur

Pauze (A)

12.20 - 12.45 uur

5e uur 

12.45 - 13.35 uur

6e uur

13.35 - 14.25 uur

Pauze

14.25 - 14.35 uur

7e uur

14.35 - 15.25 uur

8e uur

15.25 - 16.15 uur

9e uur

16.15 - 17.05 uur

Lesrooster B

Lesuur
Tijdstip
1e uur

08.40 - 09.30 uur

2e uur 

09.30 - 10.20 uur

3e uur

10.20 - 11.10 uur

Pauze

11.10 - 11.30 uur

4e uur

11.30 - 12.20 uur

5e uur

12.20 - 13.10 uur

Pauze (B)

13.10 - 13.35 uur

6e uur

13.35 - 14.25 uur

7e uur

14.25 - 15.15 uur

Pauze

15.15 - 15.25 uur

8e uur

15.25 - 16.15 uur

9e uur

16.15 - 17.05 uur


Minirooster

LesuurTijdstip
1e uur

08.40 - 09.20 uur

2e uur 

09.20 - 10.00 uur

3e uur

10.00 - 10.40 uur

Pauze

10.40 - 11.00 uur

4e uur

11.00 - 11.40 uur

5e uur

11.40 - 12.20 uur

6e uur

12.20 - 13.00 uur

Pauze

13.00 - 13.25 uur

7e uur

13.25 - 14.05 uur

8e uur

14.05 - 14.45 uur

9e uur

14.45 - 15.25 uur

Vakantierooster 2023-2024

Het Ostrea Lyceum volgt het advies van de Stuurgroep Vakantiespreiding Zeeland voor de schoolvakanties.

* Let op: de herfstvakantie 2023 en de meivakantie 2024 wijkt af van het advies van het ministerie van OCW.

Soort Vakantie/vrije dagvan-tot en met

Herfstvakantie*

maandag 23 oktober

-

Vrijdag 27 oktober 2023

Kerstvakantie

maandag 25 december

-

vrijdag 05 januari 2024

Voorjaarsvakantie

maandag 12 februari

-

vrijdag 16 februari 2024

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag 29 maart

-

maandag 1 april 2024

Meivakantie*

maandag 22 april

-

vrijdag 03 mei 2024

Hemelvaartsdag + vrijdag

donderdag 9 mei 

-vrijdag 10 mei 2024

Pinksteren

maandag 20 mei 2024

Zomervakantie 

maandag 8 juli 

-vrijdag 16 augustus 2024
Ga direct naar het leerlingenportaal.

Diverse zaken

Lesuitval

De lestijden lopen van ’s morgens 8.40 uur tot uiterlijk 17.05 uur. Elke leerling heeft een lunchpauze van 25 minuten. Lesuitval wordt zoveel mogelijk voorkomen door inzet van lesassistenten of docenten in de klassen 1 en 2. De roostermaker probeert elke dag opnieuw de roosters voor de klassen aaneensluitend te maken. Soms betekent het dat de leerlingen later moeten beginnen of eerder vrij zijn. De dagelijkse wijzigingen zijn te lezen in de SOM app.

SMS-SERVICE

We bieden alle leerlingen van het Ostrea Lyceum de mogelijkheid om geïnformeerd te worden via sms. Bij deze service kunnen we via één sms’je aan alle leerlingen van een lesgroep doorgeven dat ze het eerste uur thuis kunnen blijven door uitval van een lesactiviteit. Voor reeds bekende lesuitval door ziekte of afwezigheid wordt verwezen naar de SOM app.

scholierenvervoer

Het Ostrea Lyceum is vertegenwoordigd in de Stichting Scholierenvervoer Zeeland. Deze stichting behartigt de belangen van alle scholen en hun leerlingen in Zeeland en spant zich in voor de leerlingen, zodat zij veilig, betaalbaar en tijdig van en naar de scholen kunnen reizen.

Scholieren kunnen een reisproduct aanschaffen met de naam Zeeland Voordeel. Hiermee worden de werkelijk gereden kilometers in rekening gebracht. Dus niet reizen = niet betalen. Scholieren krijgen 10% extra korting. Daarnaast is er een maximumbedrag voor scholieren voor reizen binnen Zeeland, dat is vastgesteld op maximaal € 126,00 per 4 weken. De facturering van de gereden kilometers gaat via Connexxion aan het einde van een maand. Om de kaart aan te schaffen blijft een persoonlijke ov-chipkaart noodzakelijk, waarop Zeeland Voordeel wordt geladen. De kaart schaft u aan d.m.v. een borgbetaling van € 50,00 per kaart. Zeeland Voordeel is geldig in heel Nederland en geldt voor bus, tram, metro en trein.

Voor de Zeeland Voordeelkaart is een animatie met uitleg gemaakt. Deze vindt u, samen met extra informatie hier www.connexxion.nl

OVERBLIJFRUIMTEN

Leerlingen mogen voordat de lessen beginnen van de overblijfruimte gebruik maken. Ze kunnen hier rustig wachten tot de bel gaat. Ook wanneer de leerling een ‘tussenuur’ heeft, kan van de overblijfruimte gebruik gemaakt worden. Daar kan bijvoorbeeld al aan het huiswerk begonnen worden. Tussen de middag kan hier onder toezicht de boterham gegeten worden. In de overblijfruimte zijn in de pauzes warme en koude dranken, soep en versnaperingen te koop.

LEERLINGENLOKET

Het leerlingenloket registreert dagelijks de absentie en is ook het meldpunt voor leerlingen die met een geldige reden te laat zijn, leerlingen die uit de les zijn gestuurd of leerlingen die op school ziek worden. Wanneer in het laatste geval een leerling naar huis wil, neemt de medewerker van het leerlingenloket altijd telefonisch contact op met de ouders.

INTERNET

In alle gebouwen van het Ostrea Lyceum is een draadloos netwerk aanwezig dat toegang geeft tot het internet. Leerlingen kunnen van deze voorziening gebruik maken met hun eigen inlogcode.

EHBO

Verschillende medewerkers hebben een EHBO-diploma en kunnen zo nodig eerste hulp bij ongelukken verlenen.

ONTRUIMINGSPLAN

In elk gebouw kan zich een situatie voordoen, bijvoorbeeld een brand, waardoor een gehele of gedeeltelijke ontruiming van het gebouw noodzakelijk is. Elke school is verplicht om aan te geven wat er moet worden gedaan wanneer zo’n gebeurtenis zich voordoet. De instructies voor een dergelijke situatie zijn beschreven in een ontruimingsplan.

In elk lokaal of werkkamer hangt in de buurt van de deur een instructie die van belang is bij een eventuele ontruiming. Lees deze instructie goed zodat iedereen weet wat er in geval van gevaar moet worden gedaan. Elk jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden.

MEDIATHEEK

Het Ostrea Lyceum heeft op locatie Fruitlaan een goed geoutilleerde mediatheek. De mediatheek is een plek waar leerlingen rustig kunnen werken met faciliteiten die het zelfstandig leren bevorderen. Er zijn werkplekken met en zonder computer. De computers zijn bedoeld voor schoolwerk. Op het intranet vinden leerlingen programma’s per vak en de digitale bestanden/databanken (Krantenbank en Literom).

De drie locaties hebben een, op de doelgroep afgestemde, collectie boeken voor Nederlands en voor de moderne vreemde talen. Om het lezen te stimuleren en het leesplezier te vergroten, doen we mee aan leesbevorderingsprojecten als ‘ER WAS EENS’, aan de ‘Boekenweek voor jongeren’ en nodigen we schrijvers uit op school. Om te zorgen dat de mediatheek op de Fruitlaan regelmatig open is, werken er vrijwilligers. Wie mee wil helpen kan zich aanmelden bij mediatheek@ostrealyceum.nl

Op locatie Bergweg en 's-Heer Elsdorpweg fungeert het leerlingenloket als uitgiftepunt voor leerlingen.

SCHOOLONGEVALLEN- EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige- en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade, zoals een kapotte fiets, valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als zij die actief zijn voor de school (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Als bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles de bril kapotgaat door een bal, dan valt de schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dus ook niet vergoed. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Ook is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.


SPONSORBELEID

De school heeft een sponsorbeleid conform de regeling van de overheid. U kunt het sponsorbeleid inzien op het ouderportaal. 


GEZAMENLIJKE VERKLARING EN RICHTLIJN M.B.T. PLURIFORMITEIT EN GELIJKWAARDIGHEID IN HET ZEEUWSE ONDERWIJS

Deze verklaring is een gezamenlijk initiatief van de onderwijsinstellingen van Zeeland: van primair, speciaal en voortgezet onderwijs tot middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het is opgesteld voor en door het Zeeuwse onderwijs. 
De verklaring is niet ontstaan uit de wil een rigide kader te creëren, maar uit de wens handvatten te bieden in netelige situaties die te maken hebben met ongelijke behandeling, discriminatie en uitsluiting. Hoe gaat het Zeeuwse onderwijs om met de uitdagingen van onze pluriforme samenleving? Voor de gezamenlijke verklaring verwijzen wij naar documenten.

‘Om het lezen te stimuleren en het leesplezier te vergroten, doen we mee aan leesbevorderingsprojecten als 'ER WAS EENS', aan de ‘Boekenweek voor jongeren’ en nodigen we schrijvers uit op school’ 

In- en uitschrijving

Aanmeldprocedure

Leerlingen worden via de basisschool of rechtstreeks bij de school aangemeld, uiterlijk 1 april. De toelatingscommissie beslist of een leerling wordt geplaatst. Binnen 6 weken na ontvangst van een ondertekend aanmeldingsformulier én het onderwijskundig rapport zal de school aangeven of de leerling geplaatst wordt. Indien blijkt dat hiervoor aanvullend extern onderzoek nodig is, kan de periode van beslissen verlengd worden tot 10 weken. Onder compleet aangeleverde aanmeldingen verstaan we: 

 • ondertekend aanmeldingsformulier;
 • ondertekend onderwijskundig rapport.

Aanmeldingen voor klas 2 en hoger moeten door ouders zelf worden gedaan. Ook hier geldt dat er een onderwijskundig rapport meegestuurd dient te worden.


UITSCHRIJVING

Leerlingen worden uitgeschreven: 

 • nadat ze het gewenste diploma hebben behaald; 
 • wanneer de leerplichtambtenaar ontheffing van de leerplicht heeft gegeven; 
 • in alle andere gevallen pas wanneer er een bewijs van inschrijving van de nieuwe school is ontvangen.

Klachten

De school wil klachten zoveel mogelijk voorkomen. Mocht zich echter een klacht voordoen, dan dient deze klacht op een effectieve manier te worden opgelost. De school gaat er hierbij van uit dat klachten in de regel van eenvoudige aard zijn en in principe binnenschools kunnen worden opgelost.

Interne klachtenprocedure

Bij de afhandeling van klachten geldt een aantal uitgangspunten:

 • Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk geuit worden. Van mondelinge klachten wordt geen registratie bijgehouden, in deze informele fase is dit onwenselijk.
 • Schriftelijke klachten kunnen direct worden ingediend bij de teamleider of de rector. De klager kan zich voorafgaand aan de indiening van de klacht laten adviseren door de vertrouwenspersoon omtrent de procedure of het op schrift stellen van de klacht.
 • Nadat een schriftelijke klacht is ontvangen, wordt deze doorgezonden naar de teamleider, die ervoor zorgt dat de klacht op een zo laag mogelijk niveau wordt afgehandeld. De klacht wordt afgehandeld door de betrokkene/aangeklaagde zelf of als dat niet mogelijk is, door de teamleider. Schriftelijke klachten worden geregistreerd.

De afhandeling van de klacht zal op een behoorlijke manier geschieden:

 • Er wordt voldoende informatie aan de klager verstrekt.
 • De klager krijgt de gelegenheid de klacht toe te lichten.
 • Zo nodig wordt informatie bij derden ingewonnen.
 • De klacht wordt afgehandeld binnen een redelijke termijn.

De afronding van de klacht vindt plaats door een schriftelijke mededeling aan de klager waarin de bevindingen en conclusie (reactie op de klacht) worden weergegeven. Als de klacht niet door de schoolleiding is afgehandeld, ontvangt de schoolleiding een afschrift van de schriftelijke mededeling.

Bij het intrekken van een klacht wordt deze niet inhoudelijk beoordeeld. Wanneer de klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, heeft hij de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie.

De schoolleiding rapporteert in ieder geval eenmaal per jaar aan de raad van toezicht, de medezeggenschapsraad en aan de klachtencommissie omtrent de ingediende klachten en wijze van afhandeling.

Bezwaarschrift

Wanneer een leerling het niet eens is met de beoordeling van een toets of opdracht kan de leerling binnen drie dagen schriftelijk bezwaar aantekenen bij de teamleider van zijn afdeling. De leerling ontvangt van hem een schriftelijke procedure voor bezwaar. Informatie over een bezwaarschrift is opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting.

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen ook gedaan worden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief).

Externe klachtenprocedure

Onze school heeft een klachtenregeling onderwijs. Deze regeling is in te zien onder het kopje documenten. In de genoemde regeling wordt aangegeven wanneer klachten kunnen worden ingediend en hoe de procedure verloopt. De voorzitter van de externe klachtencommissie is: Dhr. G.C.M. Rullens

Adres Klachtencommissie Onderwijs:
Postbus 541
4330 AM Middelburg
e-mail: klacht@klacht-adr.nl

Vertrouwenspersoon

Het Ostrea Lyceum heeft twee interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon aangesteld die een eerste opvang verzorgen van ieder die zich slachtoffer voelt van ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en interne criminaliteit. De interne vertrouwenspersonen en tevens eerste aanspreekpunt zijn mevrouw H.S.P.P van Damme, dam@ostrealyceum.nl en mevrouw J.M. Sinke, snk@ostrealyceum.nl

De externe vertrouwenspersoon is mevrouw. M. van Dijke bereikbaar onder telefoonnummer 06 - 10447588 of via     
Marie-Jose.vanDijke@bmwvoorelkaar.nl