De school

De naam

Ostrea is Latijn voor oester, Lyceum is Latijn voor scholengemeenschap met een breed aanbod aan opleidingen. De naam Ostrea is onlosmakelijk verbonden met Zeeland, de oester is een internationaal bekend streekproduct en veel schepen zijn getooid met deze naam. De oester symboliseert eenheid, bescherming en geborgenheid. De oester is tevens de voedingsbodem voor parels. Ieder jaar weer komen er nieuwe leerlingen binnen met ieder hun eigen talent, die we graag helpen zich te ontwikkelen tot parels voor de gemeenschap. Met de symboliek van de oester en de parels heeft de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zeeland bewust gekozen voor de naam Ostrea Lyceum voor haar school.

De schoolgebouwen

De school kent twee onderwijslocaties in Goes, met drie gebouwen.

LOCATIE ZUID 

Op de Fruitlaan wordt havo- en vwo-onderwijs verzorgd. 

LOCATIE OOST 

De gebouwen aan de Bergweg en de ‘s-Heer Elsdorpweg vormen samen locatie Oost van het Ostrea Lyceum. In het gebouw aan de Bergweg wordt basis- en kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg onderwijs verzorgd. Het mavo-onderwijs wordt zoveel mogelijk aan de ’s-Heer Elsdorpweg verzorgd, een enkele les aan de Bergweg. 

Identiteit


4 kenmerken

Open christelijk 

Het Ostrea Lyceum is een open christelijke school. Wij handelen vanuit een christelijke inspiratie die is geworteld in de Bijbel. Daarbij zijn we ons bewust van en hebben we respect voor de diverse manieren waarop mensen deze inspiratie vormgeven. ‘Open’ betekent dat iedereen, met welke levensbeschouwelijke achtergrond dan ook, welkom is bij ons op school. Deze open christelijke identiteit blijkt onder meer uit de lessen godsdienst/levensbeschouwing, het houden van vieringen en dagopeningen, bijdragen aan een ‘goed’ (jaar)doel en zorg dragen voor een goede leefomgeving. In gedrag toont zich dit in respect, acceptatie, mededogen en medeleven. Het Ostrea Lyceum wil de leerling laten ervaren dat deze deel uitmaakt van een gemeenschap, geleid vanuit de christelijke levensvisie, waarin de leerling zich breed kan ontwikkelen en leert om het begrip ‘medemens’ vorm en inhoud te geven. Het Ostrea Lyceum is geen dogmatische school, zo wordt bijvoorbeeld de evolutieleer niet afgewezen en is er aandacht voor ‘Paarse Vrijdag’ in het kader van gelijke rechten voor iedereen. Het Ostrea Lyceum maakt actief werk van ‘burgerschapsontwikkeling’. Zowel in het reguliere onderwijsaanbod als in de activiteiten daar omheen is hier zichtbaar aandacht voor.

Verantwoordelijk 

De liefde voor elkaar en voor de wereld die centraal staat in ons handelen, brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Ieder is verantwoordelijk voor het eigen gedrag. De barmhartige blik op onze leerlingen betekent dat we vriendelijk zijn waar het kan en streng zijn waar het moet. Het betekent dat we beseffen en uitdragen dat leerlingen meer zijn dan behaalde cijfers en vertoond gedrag.  Op onze school kijken we om naar elkaar en zijn we samen verantwoordelijk voor een open en veilige sfeer. We leren leerlingen elkaar te helpen en om hulp te vragen. We leren onze leerlingen stap voor stap verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en hun eigen leren. De wereld is groter dan school. We beseffen dat velen van ons het goed hebben, maar dat er ook veel noden zijn in de wereld. Met een jaaractie laten we zien dat we omkijken naar mensen in nood en dragen we ons steentje bij aan verlichting daarvan. Ook in de directe omgeving van school laten we zien dat we behulpzaam zijn voor zwakkeren.  

Samen

Niemand is alleen op de wereld. We leven dan ook niet voor onszelf alleen. Wij handelen in het besef dat we deel uitmaken van een groter geheel. De liefde voor elkaar en voor de wereld staat daarom centraal in ons handelen.   Vanuit dit besef zijn wij niet naar binnen gekeerd, maar kijken we met een wijde blik naar de wereld. Daarbij hebben we oog voor mensen in verschillende posities, verschillende delen van de wereld en met verschillende achtergronden. We vinden het belangrijk oog te hebben voor wat een ander nodig heeft, dichtbij maar ook ver weg. De wijde blik leert ons ook te kijken naar de natuur, het milieu en de wijze waarop we omgaan met wat ons als schepping in bruikleen gegeven is.  Met de kleine maatschappij van onze school willen we een voorbeeld zijn. Vanuit onze christelijke identiteit zetten we ons in om mensen met verschillende achtergronden te verbinden en zo met elkaar te leren, te werken, te leven en te vieren. Respectvolle omgang met elkaar is de basis waarop met onderlinge verschillen wordt omgegaan.

Toekomst

Op school wordt bij uitstek gewerkt aan de toekomst. We geven leerlingen de mogelijkheden uit te groeien tot de nieuwe generatie dragers van onze maatschappij. Daarbij geven we hun door het christendom geïnspireerde normen en waarden mee. We willen hiermee bereiken dat onze leerlingen uitgroeien tot verantwoordelijke en respectvolle burgers. We willen dat ze leren kijken met een open blik en dat ze op hun eigen wijze inspiratie laten halen uit de christelijke waarden.  Groeien gaat niet zonder horten of stoten. Leerlingen krijgen ruimte om fouten te maken, ruimte om hun talenten en kwaliteiten te ontdekken. Dat betekent dus ook dat het soms tegenvalt en dat er grenzen zijn aan de eigen mogelijkheden. Daarom geven we leerlingen hoop, moed, waardering en een nieuw perspectief. 

''De school werkt vanuit een positief mensbeeld en beschouwt ieder individu als een uniek en zich onwikkelend wezen''

Missie

De missie van het Ostrea Lyceum bestaat uit:

  • Het in stand houden van christelijk onderwijs in de regio Bevelanden en omgeving.
  • Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
  • Het leveren van een inspirerende bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers in de breedste zin van het woord.
  • Het zorg dragen voor een prettige en veilige leer-, werk- en leefomgeving voor allen die bij het Ostrea Lyceum betrokken zijn; leerlingen, ouders en medewerkers.

'Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen en personeel in de breedste zin van het woord

Alle opleidingen van het Ostrea Lyceum geven deze uitgangspunten vorm binnen het onderwijs aan leerlingen. Omdat het onderwijs aan leerlingen van verschillende opleidingen specifiek moet aansluiten bij de doelgroepen zullen per opleiding nuances merkbaar zijn in de mate waarin nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan alle afzonderlijke uitgangspunten.

De kernwaarden van het Ostrea Lyceum


Samen zijn, samen doen

Het Ostrea Lyceum is een school waar iedereen zich thuis kan voelen. Inclusiviteit is een vanzelfsprekendheid. Bij ons op school wordt Paarse Vrijdag gevierd, is er ruimte voor levensbeschouwelijke verschillen en kan iedereen zichzelf zijn en erbij horen. Dat betekent voor ons niet een keuze voor individualisme, maar juist voor het samen dingen doen, voor vormen van samenwerkend leren.

De puzzelstukken vallen in elkaar, je bent een los individu maar samen met de anderen één geheel. De puzzel samen leggen staat symbool voor doen.

Ontplooien en groeien

Het Ostrea Lyceum staat voor het leren en ontwikkelen van onze leerlingen. We geven de leerlingen de ruimte om uit te vinden wie ze zijn, waar hun kwaliteiten en talenten liggen. We dagen hen uit, uiten verwachtingen, prikkelen hen kritisch maar ook trots te zijn op zichzelf en laten hen stappen zetten in zelfstandigheid. Daarbij gaan we uit van vorming die breder is dan vakinhoud alleen. Zo kiezen we voor tweejarige brugklassen en een breed aanbod van verrijkende activiteiten in de OstreAcademy.

Het blad staat symbool voor het groeien in je kwaliteiten en talenten. Daarnaast staat het voor ontkiemen, jezelf ontplooien en zorgen voor de wereld om je heen.

Kijken met een brede blik

Onze leerlingen groeien op in de wereld van nu en vormen de wereld van straks. Op het Ostrea Lyceum leren we dat ze verder moeten kijken dan de neus lang is. De wereld houdt niet op bij de schooldeuren. Zo maken ze kennis met mooie en minder mooie kanten van onze maatschappij. Elk jaar is er een jaaractie voor een goed doel, waarmee betrokkenheid bij de wereld wordt getoond.

Het verbreden van je horizon, kijken naar dat wat buiten je blikveld is. Dat wat nu misschien ver van je afstaat én wat je in de toekomst tegen kunt komen.

Daar kom je graag

Onze school is groot in vergelijking met basisscholen, maar klein in vergelijking met het vervolgonderwijs. In deze tussenmaat vinden leerlingen snel de weg, blijft het overzichtelijk en lukt het zich snel thuis te voelen. Het Ostrea Lyceum kenmerkt zich door een breed gevoelde veiligheid, hoge ouder-, medewerkers- en leerlingentevredenheid. Er is een in het algemeen gemoedelijke sfeer - vriendelijk als het kan, streng als het moet. En er is aandacht voor wie het even tegenzit.

Een plek waar je graag komt en waar je je snel thuis voelt. Het Ostrea Lyceum kenmerkt zich tevens door een gevoel van veiligheid en tevredenheid.



‘Het Ostrea Lyceum: gaat ervan uit dat een leerling uniek is en dat er daarom recht gedaan moet worden aan verschillen'

Het bevoegd gezag

De scholengemeenschap is onderdeel van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zeeland gevestigd te Goes. Het bestuur vertegenwoordigt het ‘bevoegd gezag’ van de stichting. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden waarvan één op voordracht van de medezeggenschapsraad. Namen van de raad van toezichtleden zijn te vinden in de adressenlijst, zie pagina contact.

In-, door- en uitstroomgegevens 

Hieronder ziet u de onderbouwsnelheid (driejaarsgemiddelde) en de vastgestelde norm van de school.

SchoolOnderbouw-snelheid(gemiddeld%)
havo/vwo
Ostrea Lyceum
050H-00097,52%
vmbo-t
Ostrea Lyceum
050H-00399,21%
vmbo b-k-g
Ostrea Lyceum
050H-00799,02

Hieronder ziet u het bovenbouwsucces (driejaarsgemiddelde) per onderwijssoort en de vastgestelde norm van de school.

SchoolBovenbouwSucces(gemiddeld%)
vmbo-b
Ostrea Lyceum
050H-00094,09%
vmbo-k
Ostrea Lyceum
050H-00095,38%
vmbo-(g)t
Ostrea Lyceum
050H-00793,04%

havo
Ostrea Lyceum
050H-00385,49%

vwo
Ostrea Lyceum
0050H-00387,57%

Examenresultaten

SchoolLANDELIJK
GEMIDDELDe
Aantal
Deelnemers
2019-20202020-20212021-2022
vmbo-b050H-000100,0 %99,0 %35100%97% 100%
vmbo-k050H-000100,0 %98,9 %59100%100% 100%
vmbo-(g)t050H-00798,6 %95,8 %74100%100% 99%
havo050H-00397,0 %90,5%10098%96% 97%
vwo050H-00397,3 %92,8 %75100%87% 97%

Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal een mbo 2 diploma. Op het Ostrea Lyceum gaat een enkele leerling voortijdig zonder havo- of vwo-diploma van school af. Het betreft hier drie vavo leerlingen (0,17%).